Planning Applications

Sylwadau drwy ebost erbyn 15eg o Fai ebost: info@betws-y-coed-communitycouncil.org

Annwyl Syr / Fadam

Mae’r cais cynllunio a ddisgrifir isod wedi ei dderbyn yn y swyddfa yma.

Dear Sir / Madam,

The planning application described below has been received in this office.
Estyniad deulawr cysylltiedig yn y cefn
Glyndwr, Pentre Du, Betws y Coed. LL24 0BY
Two storey rear linked extension
Glyndwr, Pentre Du, Betws y Coed. LL24 0BY
Math Caniatad: Llawn Application Type: Full
Rhif Cais / Application Number: NP4/11/223C
Cyfeiriad Grid / Grid Reference: 278250 356653
Dylwch ymweld a safle we’r Awdurdod ar www.eryri.llyw.cymru i edrych ar y dogfennau
cyhoeddus hawlfraintiedig a gyflwynwyd gyda’r cais. Gellir eu gweld drwy ddewis “Cynllunio” ar
y dudalen gartref. Dewisiwch “Cais Cynllunio” i ddarganfod yr opsiynau sydd ar gael.
Dylai unrhyw sylwadau ar y cais gael eu derbyn o fewn 21 diwrnod i ddyddiad o ddyddiad yr ebost
hwn.
Os am anfon sylwadau trwy ebost yna fe ddylent gael eu anfon i cynllunio@eryri.llyw.cymru yn
unig a nid yw’r Swyddog Achos.
You should visit the Authority’s website at www.eryri.llyw.cymru to view the copyrighted public
documents submitted with the application. These can be accessed by selecting “planning” link from
the home page. Choose “Planning Applications” from the menu.
Comments on the application should be received within 21 days from the date of this email.
If you are submitting comments by email then they should be sent to cynllunio@eryri.llyw.cymru
only and not to the Case Officer.
Yn gywir / Yours faithfully,
Swyddfa’r Parc Cenedlaethol / National Park Office
Penrhyndeudraeth
Gwynedd LL48 6LF
 (01766) 770274 / Rhif ffacs/Fax No (01766) 771211
cynllunio@eryri.llyw.cymru

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ~ Snowdonia National Park Authority

Jonathan Cawley
Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir
Director of Planning and Land Management