Planning Applications

Responses/observations by email by next Monday 19th Feb email: info@betws-y-coed-communitycouncil.org

Annwyl Syr / Fadam

Mae’r cais cynllunio a ddisgrifir isod wedi ei dderbyn yn y swyddfa yma.

Dear Sir / Madam,

The planning application described below has been received in this office.

Newid defnydd o Westy (Dosbarth Defnydd C1) i Hostel (Sui Generis) a newidiadau allanol

Gwesty Bryn Llewelyn, Ffordd Caergybi, Betws y Coed. LL24 0BN

Change of use from Guest House (Use Class C1) to Hostel (Sui Generis) and external alterations

Bryn Llewelyn Guest House, Holyhead Road, Betws y Coed. LL24 0BN

Math Caniatad: Llawn                  Application Type: Full

Rhif Cais / Application Number: NP4/11/55K

Cyfeiriad Grid / Grid Reference: 279014 356682

Dylwch ymweld a safle we’r Awdurdod ar www.eryri.llyw.cymru i edrych ar y dogfennau cyhoeddus hawlfraintiedig a gyflwynwyd gyda’r cais. Gellir eu gweld drwy ddewis “Cynllunio” ar y dudalen gartref. Dewisiwch “Cais Cynllunio” i ddarganfod yr opsiynau sydd ar gael.

Mi fydd y dogfennau ar gael i’w archwilio arlein y diwrnod ar ôl yr hysbysiad ebost hwn.

Dylai unrhyw sylwadau ar y cais gael eu derbyn o fewn 21 diwrnod i ddyddiad y diwrnod gwaith nesa sy’n dilyn o ddyddiad yr ebost hwn.

Os am anfon sylwadau trwy ebost yna fe ddylent gael eu anfon i cynllunio@eryri.llyw.cymru yn unig a nid yw’r Swyddog Achos.

You should visit the Authority’s website at www.eryri.llyw.cymru to view the copyrighted public documents submitted with the application. These can be accessed by selecting “planning” link from the home page. Choose “Planning Applications” from the menu.

The documents will be available for inspection online the day after this email notification.

Comments on the application should be received within 21 days from the date of the next working day following the date of this email.

If you are submitting comments by email then they should be sent to cynllunio@eryri.llyw.cymru only and not to the Case Officer.

Yn gywir / Yours sincerely,

Rheolaeth Datblygu / Development Management

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri / Eryri National Park Authority

Teleffôn / Tel: 01766 770274

E-bost / Email: cynllunio@eryri.llyw.cymru